KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ ba - 04/04/2023 08:55 2563
Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 26/TTr-STTTT ngày 24/3/2023,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội.
2. Yêu cầu
- Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động đa dạng, sinh động, hấp dẫn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc; đồng thời, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
- Hoạt động phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trên toàn tỉnh, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tham gia.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức các gian hàng triển lãm, trưng bày sách, giới thiệu sách, thiết bị trường học, các dịch vụ viễn thông, không dùng tiền mặt, quảng bá thương hiệu một số sản phẩm đặc trưng của địa phương
- Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 14/4/2023 - ngày 15/4/2023.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Đồng Xoài; các sở, ban, ngành liên quan.
- Đơn vị tham gia gian hàng (do Sở Thông tin và Truyền thông mời), cụ thể:
+ Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà in Bình Phước.
+ Các đơn vị kinh doanh, phát hành sách trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; các tổ chức khác có nhu cầu trưng bày sách, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.
2. Trao tặng sách cho các trường học, thư viện tại địa bàn biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phát động, chỉ đạo tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
4. Trưng bày, xếp sách nghệ thuật
- Nội dung: Trưng bày tài liệu về những thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống xã hội; quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giới thiệu những tác phẩm nổi bật trong kỷ nguyên số; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;...
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh).
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan.
- Thời gian: Từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
5. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các thư viện, trường học vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội,... Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh.
- Thời gian: Trong tháng 4/2023.
6. Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; treo băng rôn tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại trụ sở của cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian: Từ ngày 14/4/2023 đến ngày 01/5/2023.
7. Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí; Cổng/Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; hệ thống màn hình LED trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian: Trong 4/2023.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí do ngân sách cấp và lồng ghép vào các chương trình, dự án năm 2023 của các đơn vị tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách.
2. Từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Đồng Xoài và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại phần II Kế hoạch này.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách; tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh trước ngày 20/5/2023.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pano, khẩu hiệu, xe loa lưu động ở nơi công cộng; hướng dẫn hệ thống thư viện tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam bằng các hoạt động phong phú, đa dạng.
- Chỉ đạo Thư viện tỉnh:
+ Tham gia gian hàng trưng bày tại sự kiện nêu ở mục 1, phần II Kế hoạch này; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc xếp và trưng bày sách tại triển lãm.
+ Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử, kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng bạn đọc (khuyến khích tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến) và luân chuyển sách, báo đến hệ thống thư viện cơ sở.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký Thư viện tỉnh bố trí xe ô tô thư viện lưu động phục vụ bạn đọc tại địa bàn khó khăn từ ngày 19/4/2023 - ngày 24/4/2023 (khoảng 02 trường học/huyện).
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì triển khai Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo chủ đề phù hợp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, kết hợp tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách; phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động học sinh, sinh viên, học viên tham gia các chương trình do các ngành, địa phương tổ chức.
- Phát động, tổ chức phong trào, chương trình quyên góp, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các “Tủ sách học đường”, các trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các Câu lạc bộ về sách trong các hoạt động ngoại khóa như: “Giới thiệu sách”, “Vẽ tranh theo sách”, “Kể chuyện và làm theo sách”, “Bài cảm nhận về tác phẩm”; ...
- Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Chỉ đạo hệ thống trường học các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học (thời gian từ ngày 19/4/2023 - ngày 25/4/2023).
4. Sở Tài chính
Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao cho các đơn vị, Sở Tài chính thẩm định dự toán và thực hiện quyết toán theo quy định.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- Căn cứ chức, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế, gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ sở.
- Rà soát, bổ sung, duy trì hoạt động Tủ sách tại cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thu gom, quyên góp sách, trao tặng sách cho các thôn, bản, khu vực vùng sâu, vùng xa.
- Triển khai công tác tuyên truyền, đăng tin, bài, đặt banner trên Trang thông tin điện tử; treo băng rôn hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị.
6. Công ty Điện lực Bình Phước
Đảm bảo nguồn điện ổn định cho sự kiện triển lãm, trưng bày sách nêu tại mục 1, phần II Kế hoạch này.
7. Tỉnh Đoàn
- Huy động 200 đoàn viên thanh niên mặc trang phục áo xanh Thanh niên Việt Nam tham dự triển lãm, trưng bày sách nêu tại mục 1, phần II Kế hoạch này.
- Chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của hệ thống tổ chức đoàn.
8. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
- Tham gia gian trưng bày sách, tạp chí văn học nghệ thuật, tác phẩm thư pháp, hội họa,… tại sự kiện nêu ở mục 1, phần II Kế hoạch này. Chủ trì tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách cho hội viên với chủ đề, thời gian phù hợp.
- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua các bài viết liên quan đến văn hóa đọc và phong trào đọc sách trên Tạp chí Văn nghệ Bình Phước.
9. Hội Nhà báo tỉnh
Tham gia gian trưng bày sách và các ấn phẩm báo chí tại sự kiện nêu ở mục 1, phần II Kế hoạch này. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua các bài viết liên quan đến văn hóa đọc và phong trào đọc sách trên ấn phẩm của Hội.
10. UBND thành phố Đồng Xoài
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan lựa chọn, giới thiệu địa điểm tổ chức, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023.
- Khuyến khích, huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên và học sinh, người dân trên địa bàn đến tham quan, tham dự triển lãm.
- Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

11. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, phản ánh về văn hóa đọc, phong trào đọc sách và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, lưu giữ và quảng bá sách.
12. UBND các huyện, thị xã
- Xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên địa bàn tổ chức Ngày hội đọc sách cho các em học sinh trên địa bàn thị xã.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh -Truyền hình thị xã tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền trên địa bàn về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam để nhân dân hưởng ứng, tham gia.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10/5/2023./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,867
  • Hôm nay515,905
  • Tháng hiện tại1,003,864
  • Tổng lượt truy cập286,401,965
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây